SOLUCIONS NÚM.150

16/01/2016

ENDEVINALLA.........................LA LLETRA "A"

JEROGLÍFIC.............................CARLES (C - A-R-les)