SOLUCIONS NÚM.155

20/02/2016

ENDEVINALLA.........................LES GRAELLES

JEROGLÍFIC.............................MOFA ( mO - Fa )