SOLUCIONS NÚM.134

21/09/2015

ENDEVINALLA...........................LA GUITARRA

JEROGLÍFIC...............................RIPOLLÈS (R - iP - Olles)