SOLUCIONS NÚM.101

10/01/2015

ENDEVINALLA.............................EL MAPA

JEROGLÍFIC.................................LLIBERTAT (Lli-Be-r-ta-t)