SOLUCIONS NÚM.98

ENDEVINALLA...........................LA FLAMA

JEROGLÍFIC..............................BONES FESTES (B-oN-es - Fes - teS)