SOLUCIONS NÚM.90

ENDEVINALLA.......................LA CORBATA

VOCABULARI.........................C) INFLAMACIÓ DELS RONYONS