SOLUCIONS NÚM.88

JEROGLÍFIC.........................OPAQUES (O-Pa-ques)

VOCABULARI.......................B) EMBARCACIÓ RUDIMENTÀRIA

ENDEVINALLA......................EL CINE