SOLUCIONS NÚM.159

ENDEVINALLA.........................EL TABAC

JEROGLÍFIC.............................BACALLÀ (Bac-All-a)