SOLUCIONS NÚM.155

ENDEVINALLA.........................LES GRAELLES

JEROGLÍFIC.............................MOFA ( mO - Fa )