SOLUCIONS NÚM.154

ENDEVINALLA.........................EL DOLOR

JEROGLÍFIC.............................CINCA ( Cinc - a )