SOLUCIONS NÚM.141

ENDEVINALLA....................................LES MANS

JEROGLÍFIC........................................CASTANYES (Cas - T - Any - Es)