SOLUCIONS NÚM.134

ENDEVINALLA...........................LA GUITARRA

JEROGLÍFIC...............................RIPOLLÈS (R - iP - Olles)