SOLUCIONS NÚM.122

ENDEVINALLA........................EL MATALÀS

JEROGLÍFIC............................A REVEURE ( A-Re-VE - U - Re )