SOLUCIONS NÚM.118

ENDEVINALLA.........................EL PEBROT

JEROGLÍFIC.............................COLAU ( C-O-lau )