SOLUCIONS NÚM.105

ENDEVINALLA.........................LA LLETRA "O"

JEROGLÍFIC.............................VIDAL (Vi-D-a - L)