SOLUCIONS NÚM.104

ENDEVINALLA.....................LA NATA

JEROGLÍFIC.........................PERICH (P-eR-ic - H)