SOLUCIONS 22-07-17

TRES X UNA..................TALAMANCA  (TA - LA - MAN - CA)

JEROGLÍFIC...................PICOR (Pi - Cor)