SOLUCIONS 05-11-16

JEROGLÍFIC..................MATAGALLS (Mà - taG - Alls)

LES 8 DIFERÈNCIES.....SOLUCIÓ A LA PÀG.32 DEL N.163 DE LA REVISTA L'OCI-2